بیماریهای زنان و زایمان

دکتر مهسان موسوی ذستیار تخصصی بیماریهای زنان و زایمان

ارزیابی اولتراسونوگرافیک ضخامت میومتر در حاملگی دو قلویی

هدف از مطالعه ارزیابی تغییرات ضخامت میومتر در طول بارداری در بیماران با حاملگی دوقلویی در رابطه با نتیجه بارداری است.

طراحی سونوگرافیک سریالی در 92 بیمار با حاملگی دوقلویی در هر سه تریمستر بارداری انجام شد.97حامله تک قلو به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند.در حاملگی های دوقلو هدف اولیه  بررسی زایمان خودبخود در کمتر از 35 هفتگی حاملگی بود.

میومتر به عنوان لایه اکو هموژن مابین سروز ودسیدوا در دیواره قدامی و فوندال و سگمان  تحتانی رحم تعریف شده بود. ارزیابی وزن جنین وحداکثر پاکه مایع آمنیوتیک و ضخامت جفت بطور همزمان مورد ارزیابی قرار گرفتند.

۴۱% از حاملگی های دوقلو (38نفر از 92 نفر) در کمتر از 35هفتگی زایمان کردند.هیچ تغییرات مهمی در اندازه گیری دیواره قدامی و فوندال در طول زمان بارداری در بارداری دو قلو و تک قلو مشاهده نشد.بر عکس در حاملگی های دوقلو کاهش تدریجی قابل توجه در سگمان تحتانی رحم در مقایسه با حاملگی های تک قلو مشاهده شد.

در صورت عدم وجود انقباضات رحمی و یا علایم زایمان زودرس نازکی قابل توجهی در سگمان تحتانی رحم در حاملگی های دو قلویی مشاهده شد و مشخص شد که ارتباط واضحی بین طول سرویکس و طول سگمان تحتانی رحم در طی بارداری دو قلویی و زایمان در 35 هفتگی و کمتر وجود دارد.

مشخصه مهم حاملگی دوقلویی تنگ شدن و کاهش تدریجی سگمان تحتانی رحم است که که سبب زایمان زودرس در کمتر از 35 هفتگی می شود.این مشاهدات نشان می دهد که در طی حاملگی دوقلویی کاهش تدریجی طول سگمان تحتانی رحم که در بررسی های سونوگرافیک ارزابی شد در زایمان زودرس نقش دارد.

Ultrasonographic evaluation of myometrial thickness in twin pregnancies

Anna K. Sfakianaki, MD, Irina A. Buhimschi, MD, Christian M. Pettker, MD, Lissa K. Magloire, MD, Ozhan M. Turan, MD, Benjamin D. Hamar, MD, Catalin S. Buhimschi, MD

Received 21 May 2007; received in revised form 26 August 2007; accepted 8 November 2007. published online 18 February 2008.

ajog-Volume 198, Issue 5, Pages 530.e1-530.e10 (May 2008)

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم شهریور ۱۳۸۹ساعت 2:15  توسط دکتر مهسان موسوی  |